Сінченко Олексій

Народився 20 липня 1978 р. в м. Богуслав Київської області. Літературознавець, головний редактор серії «Постаті культури» видавництва «Дух і Літера».

 

Освіта

1997-2001 – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Факультет української філології. Спеціальність – українська мова і література. Диплом магістра з відзнакою.

2002-2005 – Аспірантура Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. Спеціальність 10.01.06 – Теорія літератури. Диплом кандидата філологічних наук. Назва дисертації – «Горизонт сподівань та його функціонування в літературному процесі (на матеріалі української літератури 20-30-х років ХХ століття)».

 

Досвід роботи

Штатний працівник:

2001-2002 – методист кафедри української мови НаУКМА.

2002-2005 – аспірант Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України.

2005-2008 – молодший науковий співробітник відділу теорії літератури Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка.

2008-2009 – проректор із наукової роботи Київського університету «Східний світ».

З 2009 – доцент кафедри української літератури, компаративістики та соціальних комунікацій Київського університету імені Бориса Грінченка.

Сумісник:

2007-2008 – старший викладач кафедри зарубіжної літератури й методик навчання Київського педагогічного університету ім. Бориса Грінченка.

2008-2016 – молодший науковий співробітник відділу теорії літератури Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка.

Коло наукових інтересів: методологія літературознавчих досліджень, тоталітарна культура, українське шістдесятництво.

Участь у наукових проектах і роботах:

1. Науковий проект Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України «Національний соціогуманітарний простір: культура і кризова свідомість», що виконувався в рамках цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Прогнози і моделі соціальної та соціокультурної трансформації українського суспільства у першій чверті ХХІ ст.» (2012).

2. Наукова робота «Політичне поле взаємодії влади, суспільства і громадянина в сучасній Україні: інституційні механізми, мотиви, інтереси» в рамках Конкурсу дослідницьких проектів установ НАН України у галузі соціогуманітарних наук (2013).

3. Науковий проект «Соціокультурні чинники розвитку взаємодії держави і громадянського суспільства», що виконувався в рамках цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Модернізація соціокультурної сфери в Європі та Україні» (2013-2015).

4. Науковий проект «Стратегія миру як визначальний принцип самоідентифікації українського суспільства», що виконувався в рамках цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Модернізація соціокультурної сфери в Європі та Україні» (2015-2016).

Інше:

Науковий і методичний доробок (понад 100 публікацій).

Член спеціалізованої вченої ради К26.133.03 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальностей 10.01.01 – українська література, 10.01.06 – теорія літератури. (2010-2014).

Член редколегії фахових журналів ВАК: «Літературний процес: методологія, імена, тенденції: зб. наук. пр. (філолог. науки)» та електронного часопису «Синопсис: текст, контекст, медіа».

Упорядник книжок:

1. Корогодський Р. Брама світла: Шістдесятники / [упоряд. : М. Коцюбинська, Н. Кучер, О. Сінченко; авт. вступ. ст.: М. Коцюбинська]. – Львів: Вид-во Укр. Катол. Ун-ту, 2009. – 655 с.

2. Сверстюк Є. Гоголь і українська ніч / [Упорядник Олексій Сінченко]. – Видання друге, виправлене. – К.: ТОВ «Видавництво «КЛІО», 2013. – 328 с.

3. Сверстюк Є. Шевченко понад часом. Есеї. / Видання третє, виправлене та доповнене. / Упорядник Олексій Сінченко. – К.: ТОВ «Видавництво «КЛІО», 2015. – 344 с.

4. Сверстюк Є. На полі чести. У 2 кн. – Кн. І: Невже то я? / Передм., упор. Олексій Сінченко. К.: ТОВ «Видавництво «КЛІО», 2015. – 365 с.

5. Корогодський Р. До Брами Світла. Портрети / Упор., авт. післямови та прим. О. Сінченко. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2016. – 432 с. (Серія «Постаті культури»).

Окремі публікації

Навчальний посібник:

1. Комунікативні стратегії в теорії літератури: автор, текст, читач / Навчальний посібник. – К.: Логос, 2015. – 170 с.

Колективні дослідження:

1. Влада, суспільство, громадянин: проблеми взаємодії в сучасній Україні. Аналітична доповідь /За ред. О.М. Майбороди. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2013. – 64 с.

2. Українська культура: еволюція кризової свідомості / Колективна монографія. – Тернопіль: Джура, 2013. – 337 с.

Окремі статті:

1. Засади суспільно-формуючої функції літератури кінця ХІХ століття: І. Нечуй-Левицький та Б. Грінченко // «Іван Нечуй-Левицький:Постать і творчість» Збірник праць Всеукраїнської наукової конференції. – Черкаси: Вид. Ю. Чабаненка, 2008. – С. 200-209.

2. Трансформація пролетарської літератури в умовах соцреалізму // Ідеологічні та естетичні стратегії соцреалізму: Вип. 1. \ Відпов. Ред. Валентина Хархун. – Київ: Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України, 2010. – 297с. – С.77-89. – Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/2016/

3. Современная рецепция программы и художественных практик украинской литературной группы 1920-30 гг. «Новая генерация» // Труды «Русской антропологической школы»: Вып. 7. – М.: Российск. Гос. Гуманит. Ун-т, 2010. – 442 с. – С. 189-200.

4. Кітч як системоутворювальний чинник національного наративу // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії. Зб. наук. праць. Вип. 10 /Гол. Ред.Г. Скрипник; НАНУ, ІМФЕ ім. М,Т, Рильського. – К., 2010. – 258 с. – С. 244-250.

5. «Норма» і «технологія» соціалістичного реалізму // Семіосфера радянської культури: знаки і значення: Вип. 2 /Відпов. Ред. Валентина Хархун. – Київ: Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України; Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2011. – 288с. – С.54-62. – Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/2015/1/O_Sinchenko_SS_2_GI.pdf

6. Формалістичні аспекти літературної теорії Бориса Якубського // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Філологічні науки». – 2011. – «2 (2). – 272 с. – С. 46-53.

7. Социалистический реализм: опыт литературоведческой адаптации // Труды «Русской антропологической школы»: Вып. 11. – РГГУ, 2012. – 375 с. – С. 226-233. – Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/2014/

8. Методологічна реконструкція теоретико-літературних поглядів Бориса Якубського // Теорія літератури: концепції, інтерпретації: наук. зб. / Київ. нац.. ун-т ім. Тарас, Ін-т філології, Каф. Теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості; ред..-кол.: Л.В. Грицик (голова) [та ін.]. – К., 2013. – 204 с. ISBN 978-966-171-780-9. – C.139-149.

9. «Заглянути у душу чоловічу глибоко-глибоко…» // Мирний Панас Хіба ревуть воли, як ясла повні? – К.: Шанс, 2013. – 384 с. – (Серія «Шкільна бібліотека»). – С. 3-22.

10. Українське літературознавство 1920-х і неокантіанство: До постановки проблеми // Філологічні семінари: Неокласика і філологічна методологія літературознавства. К., 2014. – Випуск 17. – С.46-53. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fils_2014_17_8

11. Культурологія Володимира Юринця в освітленні сучасної гуманітаристики // Літературознавчі студії. Збірник наукових праць. – Вип. 43. – Част. 2. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2015. – С. 215-221.

12. Неопотебнянство Бориса Навроцького // Синопсис: текст, контекст, медіа, № 2 (10), 2015. http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/151

13. Літературознавчий дискурс Володимира Державина // Теорія літератури: концепції, інтерпретації: наук. зб / Київ. нац.ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості; ред.кол.: Л.В. Грицик (голова) [та ін.]. – К.: Логос, 2015. – 295 с. – С. 199-209.

14. «Безгрунтянство» як екзистенціальна проблема в повісті «Без грунту» В. Домонтовича й «Еней та життя інших» Юрія Косача // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки. – 2015. – Вип. 6. – С. 159-167. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpufn_2015_6_23

15. Методологія науки Миколи Грота: літературознавчі аспекти // Література та культура Полісся. Вип. 80. Серія «Філологічні науки». – № 5 / відп. Ред. і упоряд. Г.В.Самойленко. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2015. – 282 с. – С. 136-143. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkpfil_2015_80_15

16. Теорія сюжету Бориса Навроцького // Синопсис: текст, контекст, медіа, № 1 (13), 2016 // http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/192.

Окремі переклади:

1. Януш Славінський. До проблеми «мистецтва інтерпретації» // Синопсис: текст, контекст, медіа: електронне фахове видання. – № 3–4 (2013) // http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/issue/view/5

2. Стефан Моравський Про марксистську естетичну думку // Синопсис: текст, контекст, медіа: електронне фахове видання. – № 3 (7) (2014) // http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/issue/view/9

3. Матусяк Агнєшка. Кемп у творчості письменників Бу-Ба-Бу // Перехресні стежки українського маскулінного дискурсу: Культура й література ХІХ-ХХІ століть / А. Матусяк [ін.]; за ред. А.Матусяк. К.: Laurus, 2014. – 368 с. – С. 254-275. (переклад разом із М. Бербенець).