Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Українського ПЕН станом на 31.12.2019

Опубліковано: 22.01.2021,  Переглядів: 74

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «РЕКУРСІЯ»
ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«УКРАЇНСЬКИЙ ОСЕРЕДОК МІЖНАРОДНОГО ПЕН-КЛУБУ»
СТАНОМ НА 31.12.2019 р.

Ми провели аудит фінансової звітності ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «УКРАЇНСЬКИЙ ОСЕРЕДОК МІЖНАРОДНОГО ПЕН-КЛУБУ» станом на 31.12.2019р. у відповідності до міжнародних стандартів аудиту, прийнятих рішенням Аудиторської палати України № 361 від 08.06.2018р. в якості Національних стандартів аудиту.

Фінансова звітність ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «УКРАЇНСЬКИЙ ОСЕРЕДОК МІЖНАРОДНОГО ПЕН-КЛУБУ» станом на 31.12.2019р. включає в себе: БАЛАНС станом на 31.12.2019р., ЗВІТ про фінансові результати за 2019 рік (додається до аудиторського висновку).

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність.

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до застосовної концептуальної основи фінансової звітності та за такий внутрішній контоль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забеспечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальність аудитора.

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас планування й виконання аудиту для отримання обгрунтованої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень, підготовлена в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосовної концептуальної основи фінансової звітності. Цей стандарт також вимагає дотримання відповідних доречних вимог етики.

Висловлення думки.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки. На нашу думку, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «УКРАЇНСЬКИЙ ОСЕРЕДОК МІЖНАРОДНОГО ПЕН-КЛУБУ» на 31.12.2019 р., її фінансові результати за 2019 рік, відповідно до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

По результатах проведеної перевірки аудитори підтверджують, що фінансово-господарська діяльність здійснювалась у відповідності з чинним законодавством України. Прийнята система бухгалтерського обліку відповідає законодавчим і нормативним вимогам.

Основні відомості про договір та аудиторську фірму.

Аудиторську перевірку здійснено ТОВ «Аудиторська фірма «РЕКУРСІЯ» (код 41475860) на підставі договору № 14-А  від 01 вересня 2020р.

Аудиторська фірма діє на підставі:

– Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів за № 4710, що затверджене Рішенням Аудиторської палати України від 28.09.2017р. № 349/3,
– Сертифіката аудитора Вергель Т.Л. № 006614 від 24 вересня 2009р., що затверджений Рішенням Аудиторської палати України від 24.09.2009р. № 205/2.

Місцезнаходження аудиторської фірми: 03035, м.Київ, вул.Кавказька 11, тел. 067 649 39 77.

Директор
ТОВ «Аудиторська Фірма «РЕКУРСІЯ»
ВЕРГЕЛЬ Т. Л.

30 вересня 2020 року