Статут громадської організації «Український осередок Міжнародного ПЕН-клубу» (2015)

Опубліковано: 22.04.2018,  Переглядів: 1021

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами членів
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «УКРАЇНСЬКИЙ
ОСЕРЕДОК МІЖНАРОДНОГО ПЕН-КЛУБУ»
Протокол № 23/03/15 від 24 березня 2015 року

 

РОЗДІЛ 1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

1.1. Назва об’єднання громадян

Повна назва об’єднання громадян:українською мовою: Громадська організація «Український осередок Міжнародного ПЕН-клубу». Скорочена назва: українською мовою: ГО «Український ПЕН»

1.2. Засади діяльності

Громадська організація «Український осередок Міжнародного ПЕН-клубу» (далі – Організація) є добровільним громадським формуванням, створеним у відповідності до Закону України „Про об’єднання громадян” на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами – українськими літераторами своїх прав і свобод, задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів. Організація діє на основі добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності. Організація об’єднує людей різних соціальних верств, національностей, професій, політичних та релігійних переконань, діє за принципами гуманізму, законності й відкритості.  Організація керується у своїй діяльності Конституцією України, Законом України „Про об’єднання громадян”, іншими нормативно-правовими актами України, нормами міжнародного права та цим Статутом, визнає та виконує Хартію ПЕН-клубу:

Хартія ПЕН-клубу

Література, хоч і національна за своїм походженням, не знає кордонів і повинна залишатися спільною цінністю націй всупереч політичним та міжнародним потрясінням.

За будь-яких обставин, але особливо в часи війни, витвори мистецтва й бібліотеки – і загалом культурна спадщина людства – повинні залишатися недоторканними з боку національних та політичних пристрастей.

Члени ПЕНу повинні повсякчас використовувати свій вплив задля взаєморозуміння та взаємоповаги між народами; вони зобов’язуються робити все можливе, щоб розвіяти расову, класову й національну ненависть та обстоювати ідеал єдиного людства, що живе в мирі.

ПЕН виступає за принцип безперешкодного поширення думки в межах кожної нації та між усіма націями, а його члени зобов’язуються протистояти будь-яким формам обмеження свободи самовираження у своїй країні та у своїй спільноті.

ПЕН визнає свободу преси й виступає проти довільної цензури в мирний час. Він переконаний, що належний поступ світу до краще організованого політичного й економічного порядку передбачає імператив свободи критикувати уряди, адміністрації та інституції. А оскільки свобода передбачає добровільне самообмеження, члени ПЕНу зобов’язуються протистояти таким порокам вільної преси, як брехливі публікації, свідома неправда та спотворення фактів з політичною чи особистою корисливою метою. Організація є незалежним об’єднанням громадян i неприбутковою організацією. Термін діяльності Організації – необмежений.

1.3. Правовий статус Організації Організація відповідно до законодавства України та з моменту встановленим законодавством України набуває статус юридичної особи. Організація має організаційну єдність, несе самостійну майнову відповідальність, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки  в установах банків. Організація має право від свого імені вчиняти правочини, наділена цивільною правоздатністю і дієздатністю відповідно до чинного законодавства, може бути позивачем і відповідачем у суді, третейському суді. Організація має круглу печатку із своїм найменуванням, штампи, бланки встановленого зразка, свою атрибутику та символіку, зразки якої затверджуються Виконавчою радою Організації. Символіка Організації реєструється в установленому порядку. Місцезнаходження (юридична адреса) Організації: Україна, 04071, м. Київ, вул. Межигірська, 21.

 

РОЗДІЛ 2.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Метою діяльності Організації є культурна, просвітня, освітня та наукова діяльність, захист принципів вільного обміну ідеями, сприяння захисту прав літератора на свободу слова і преси, усунення класової, расової та інших форм ненависті. Основними завданнями Організації є:

  • сприяння підтримці належного рівня літературного життя в Україні;
  • консолідація літераторів, що живуть в Україні, на засадах, сформульованих у Хартії Міжнародного ПЕНу
  • встановлення та підтримання контактів із центрами ПЕН-клубу інших держав;
  • участь у міжнародному культурному обміні та турбота про репрезентацію української літератури в світі.

Для досягнення поставленої мети та виконання своїх завдань Організація має право:

1. проводити в установленому чинним законодавством порядку з урахуванням та в межах законодавства, що регулює діяльність неприбуткових організацій, конференції, семінари, літературні вечори, читання, дискусії, зустрічі, симпозіуми, круглі столи тощо;

2. здійснювати – в установленому чинним законодавством порядку з урахуванням та в межах законодавства, що регулює діяльність неприбуткових організацій, – інформаційну, видавничу, правозахисну та інші види діяльності;

3. сприяти організації робочих поїздок та професійних стажувань для обміну досвідом українських та іноземних літераторів;

4. запрошувати та опікуватися іноземними літераторами в Україні;

5. сприяти організації і фінансуванню – в установленому чинним законодавством порядку з урахуванням та в межах законодавства, що регулює діяльність неприбуткових організацій, – літературних, творчих, наукових робіт;

6. призначати та виплачувати стипендії і нагороди в установленому чинним законодавством порядку з урахуванням та в межах законодавства, що регулює діяльність неприбуткових організацій;

7. співпрацювати з іншими організаціями на території України і за кордоном у межах, означених метою і завданнями Організації;

8. надавати в установленому порядку гранти та інші види технічної та фінансової допомоги;

9. сприяти проведенню в установленому порядку освітніх кампаній щодо прав та свобод громадян, літературної діяльності тощо;

10. видавати, в т.ч. в перекладі, результати досліджень та інші аналітичні матеріали з питань статутної діяльності;

11. проводити дослідження з питань, що становлять предмет статутної діяльності Організації;

12. надавати на громадських засадах консультативну допомогу неурядовим та донорським організаціям з питань, що входять у предмет статутної діяльності Організації;

13. забезпечувати громадян та неурядові організації необхідними матеріалами та інформацією з питань статутної діяльності;

14. сприяти залученню українських та іноземних експертів до участі у виконанні проектів щодо питань, які входять в предмет статутної діяльності Організації;

15. розробити та підтримувати інтернет-сайт Організації;

16. в установленому чинним законодавством порядку з урахуванням та в межах законодавства, що регулює діяльність неприбуткових організацій, виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;

17. представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах;

18. проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо) відповідно до чинного законодавства;

19. ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;

20. в установленому чинним законодавством порядку з урахуванням та в межах законодавства, що регулює діяльність неприбуткових організацій, здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій зі статусом юридичної особи, заснування підприємств у порядку, встановленому законодавством;

21. одержувати від органів державної влади й управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;

22. вносити пропозиції до органів влади й управління;

23. розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;

24. засновувати засоби масової інформації в установленому чинним законодавством порядку з урахуванням та в межах законодавства, що регулює діяльність неприбуткових організацій;

25. здійснювати іншу діяльність на виконання статутних завдань, яка не суперечить чинному законодавству, Статуту, Хартії ПЕН-клубу та відповідає статусу Організації, в т.ч. як неприбуткової організації. У своїй діяльності Організація не переслідує комерційних цілей і не ставить перед собою завдань щодо отримання прибутку та його перерозподілу між своїми засновниками та (або) членами. Для досягнення поставленої мети та виконання своїх завдань Організація співпрацює як із фізичними, так і з юридичними особами.

 

РОЗДІЛ 3.

УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙОМУ В ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ВИБУТТЯ З НЕЇ

Членство в Організації є фіксованим та індивідуальним.

Членами Організації можуть бути літератори, видавці, перекладачі, які зробили вагомий внесок у розвиток української літератури, визнають Статут Організації, Хартію ПЕН-клубу, незалежно від

їх національності, віросповідання і політичних переконань і беруть участь у діяльності Організації та (або) сприяють їй. Член Організації може бути як громадянином України, так і громадянином (підданим) іноземної держави або особою без громадянства.

Прийом в члени Організації здійснюється:

* Загальними зборами Організації не менше ніж двома третинами голосів від кількості присутніх на Загальних зборах;

* або Виконавчою радою Організації не менше ніж трьома чвертями від загального складу її членів.

Для набуття членства особа подає особисту заяву на ім’я Президента Організації за умови наявності рекомендацій не менше двох членів Організації, які подають свою аргументовану думку щодо можливості членства рекомендованої особи та її творчого чи професійного доробку.

Кожен із членів Організації в термін не менше двох тижнів до розгляду цього питання має бути поінформований про подання кандидатом заяви на вступ до Організації та про зміст рекомендацій.

Кожен із членів Організації має право поінформувати інших членів Організації та статутні органи про свою незгоду із прийняттям певного кандидата в члени Організації, а також про мотиви такої незгоди.

Членство у Організації припиняється:

1) після подання на ім’я Президента Організації відповідної заяви про вихід;

2) внаслідок виключення особи з членів Організації;

3) в разі смерті особи.

Виключення з членів Організації здійснюється Виконавчою радою Організації, якщо за це проголосувало більше трьох чвертей членів від її загального складу, або Загальними зборами Організації, якщо за це проголосувало не менше двох третин від загальної кількості членів Організації.

Колишній член Організації, якого було виключено з членства за рішенням Виконавчої ради, має право клопотати перед наступними Загальними зборами Організації про визнання рішення Виконавчої ради необґрунтованим та поновлення його в членстві Організації. Подання клопотання не зупиняє дії рішення Виконавчої ради. Рішення Загальних зборів Організації про визнання рішення Виконавчої ради необґрунтованим та поновлення членства в Організації приймається більшістю від загального складу членів Організації.

Член Організації може бути виключений з Організації:

1) якщо член Організації здійснив вчинки або пропагує ідеї, несумісні із статутними завданнями та Хартією ПЕН-клубу;

2) в разі істотного порушення положень Статуту;

3) в разі вчинення членом Організації дій чи бездіяльності, що завдають шкоди репутації Організації;

4) в разі несплати членських внесків Організації.

З поданням про виключення котрогось із членів Організації може звернутися будь-який член Організації. Підставою для розгляду питання про виключення члена з Організації також є подання керівного органу Міжнародного ПЕН-клубу.

Прийняття у члени або виключення з членства Організації здійснюється таємним голосуванням.

Організація не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх членів, рівно як члени Організації не відповідають за її зобов’язаннями.

 

РОЗДІЛ 4.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

Члени Організації мають право:

1) брати участь у діяльності Організації, у т.ч. в організовуваних нею заходах та управлінні її справами;

2) обирати та бути обраними в органи управління й контролю Організації;

3) подавати на розгляд статутних органів управління Організації пропозиції про розгляд питань, що стосуються діяльності Організації, брати участь у їх обговоренні та реалізації;

4) звертатися до Організації за підтримкою;

5) одержувати методичну, інформаційну, організаційну та матеріальну допомогу в рамках задоволення та захисту законних соціальних, економічних, творчих, культурних та інших спільних інтересів членів Організації.

6) добровільно вийти з членів Організації.

Члени Організації зобов’язані:

1) дотримуватися статутних вимог Організації;

2) виконувати рішення Загальних зборів та Виконавчої ради Організації;

3) брати участь у діяльності Організації або сприяти їй в реалізації її статутних цілей та завдань;

4) не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність Організації;

5) своєчасно сплачувати членські внески Організації;

6) звертатися до Організації про тимчасове звільнення від сплати членських внесків у зв’язку із поважними причинами.

 

Розділ 5.

ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ СТАТУТНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

ТА ЇХНІ ПОВНОВАЖЕННЯ

 

5.1. Загальні збори Організації.

Найвищим органом управління Організацією є Загальні збори членів Організації, вони можуть вирішувати будь-які питання діяльності організації.

До виключної компетенції Загальних зборів Організації належать:

1) прийняття рішень щодо засад та основних напрямів діяльності Організації;

2) затвердження Статуту Організації;

3) внесення змін і доповнень до Статуту Організації;

4) обрання та припинення повноважень Президента, Виконавчої ради, Ревізійної комісії;

5) прийняття рішень щодо реорганізації чи ліквідації Організації;

6) розгляд звіту Президента про діяльність Організації та його затвердження;

7) встановлення премій та нагород Організації, визначення порядку їх присудження;

8) обрання Почесного Президента Організації.

9) схвалення регламенту роботи Загальних зборів Організації, інших регламентів – у разі необхідності;

10) розгляд та затвердження звіту Ревізійної комісії.

Загальні збори скликаються за потребою, але не рідше одного разу на рік. Позачергові збори скликаються Президентом за власною ініціативою, рішенням Виконавчої ради, Ревізійної комісії або на вимогу не менше 1/5 загального складу Організації. Якщо Президент протягом двох тижнів не скликає позачергових загальних зборів, ініціатор має право це зробити самостійно.

Загальні збори Організації є повноважними, якщо на них присутні більше половини її членів.

Рішення Загальних зборів приймається відкритим голосуванням, якщо інше не передбачене Статутом. Збори мають право прийняти рішення про проведення закритого голосування з того чи іншого питання.

Рішення Загальних зборів приймаються більшістю голосів від числа присутніх, за винятком випадків, встановлених у Статуті або законодавстві.

Рішення Загальних зборів оформлюється письмово у вигляді протоколу, підписаного Головою та Секретарем Загальних зборів, які обираються перед кожними Загальними зборами. Секретар є відповідальною особою за ведення протоколу засідання Загальних зборів.

Загальні збори здійснюють свою діяльність у формі засідань, які проводяться відкрито. Загальні збори мають право прийняти рішення про проведення закритого засідання або закритого розгляду окремих питань. Члени Організації, які запросили бути присутніми на зборах осіб, які не є членами Організації або її працівниками, повинні попередити про це Президента Організації, який перед початком засідання оголошує це Загальним зборам Організації.

Загальні збори є повноважними і тоді, коли частина членів бере в них участь за допомогою телекомунікаційного обладнання, що уможливлює голосування та обопільну чутність всіх учасників засідання (режим відеоконференції), або тоді, коли частина членів Організації подала Загальним зборам письмові повідомлення про те, як вони голосують з питань порядку денного (далі щодо обох випадків – кореспонденційна участь). Голоси членів Організації, які беруть кореспонденційну участь в роботі Загальних зборів Організації, враховуються при визначенні кворуму та результатів голосування.

Голоси кореспонденційної участі не можуть враховуватися при прийнятті рішення щодо припинення діяльності Організації.

Про строки і порядок денний Загальних зборів Організації Президент повідомляє всіх інших членів Організації не пізніше ніж за тридцять днів до планованої дати проведення засідання Загальних зборів у формі листа, факсимільного повідомлення або повідомлення електронною поштою. Члени Організації мають право вимагати не пізніше ніж за п’ять днів до дня проведення зборів включення певних питань до порядку денного. Повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів може бути надіслане не пізніше ніж за десять днів до їх проведення.

Президент Організації протягом 7 днів після засідання подає протокол Загальних зборів усім членам Організації через повідомлення електронною поштою (або іншим способом – за заявою члена Організації).

 

5.2. Виконавча рада Організації.

У період між Загальними зборами Організації керівним органом управління Організацією є її виконавчий орган – Виконавча Рада Організації.

Виконавча рада складається з Президента (за посадою), двох віце-президентів (за посадою) та п’яти членів, які обираються строком на один рік.

Виконавчу раду очолює Президент Організації та головує на її засіданнях.

Виконавча рада навіть після закінчення строку її повноважень продовжує їх виконувати до обрання нової Виконавчої ради.

Виконавча рада Організації здійснює:

1) керівництво роботою Організації в період між Загальними зборами та організує виконання рішень Загальних зборів Організації;

2) вирішення всіх питань діяльності Організації, окрім тих, що віднесені до повноважень інших статутних органів Організації.

3) розгляд і затвердження загальних планів діяльності та фінансових планів Організації;

4) встановлення розміру членських внесків та порядку їх сплати;

5) підготовку на розгляд Загальних зборів Організації звіту про діяльність Організації;

6) прийняття рішень про тимчасове звільнення членів Організації від сплати членських внесків у зв’язку із поважними причинами;

7) прийняття рішень та розгляд питань, які згідно з цим Статутом знаходяться в компетенції Виконавчої ради Організації.

У випадку змін у складі Виконавчої ради протягом терміну повноважень, термін повноважень новопризначених членів Виконавчої ради закінчується із закінченням терміну повноважень всієї Виконавчої ради.

Виконавча рада Організації здійснює свою діяльність у формі засідань. Виконавча рада збирається на засідання не рідше одного разу на квартал. Засідання Виконавчої ради є повноважним, коли на ньому присутні більше половини її членів.

Засідання Виконавчої ради є повноважним і тоді, коли частина членів Виконавчої ради бере в ньому участь за допомогою телекомунікаційного обладнання, що уможливлює голосування та обопільну чутність всіх учасників засідання (далі – кореспонденційна участь).

Чергове або позачергове засідання Виконавчої скликається Президентом Організації з власної ініціативи, а також за ініціативою не менше ніж трьох членів Виконавчої ради.

Про строки і порядок засідання Виконавчої ради Президент повідомляє всіх інших членів Виконавчої ради не пізніше ніж за десять днів до планованої дати проведення засідання Виконавчої ради. У випадку нагальної необхідності засідання Виконавчої ради може бути скликано екстреним повідомленням.

До присутності на засіданні Виконавчої ради можуть бути запрошені особи, що не є членами Виконавчої ради. Виконавча рада має право прийняти рішення про закрите засідання, закритий розгляд окремих питань та таємне голосування з окремих питань.

Виконавча рада Організації приймає рішення, які оформлюються протоколом, простою більшістю голосів, якщо інше не вказано в Статуті або законодавстві.

Президент Організації протягом 7 днів після засідання подає протокол Виконавчої ради усім членам Організації. Протокол підписується головуючим та секретарем засідання Виконавчої ради, який може бути Виконавчою радою обраний з її членів на постійно або на кожному окремому засіданні.

 

5.3. Президент і Віце-президент Організації

Президент Організації здійснює керівництво поточною діяльністю Організації.

До повноважень Президента Організації відносяться прийняття рішень щодо всіх питань, які не віднесені до компетенції інших органів Організації. Зокрема, Президент Організації:

1) без довіреності діє від імені Організації, представляє її інтереси в усіх українських та іноземних установах, підприємствах та організаціях, а також в судах, третейських судах;

2) укладає від імені Організації договори (контракти) з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, відкриває рахунки в банківських установах, видає довіреності;

3) розпоряджається коштами і майном Організації в межах, визначених цим Статутом, підписує фінансові документи;

4) встановлює регламент роботи апарату Організації та регламент роботи Виконавчого комітету і доводить їх до відома членів Ради;

5) наймає і звільняє працівників Організації, встановлює кількість штатних одиниць, засади оплати праці та розмір коштів для оплати праці (штатного розпису), а також премій для працівників Організації, залучених до статутної та господарської діяльності Організації;

6) приймає рішення щодо наділення представника чи представників Організації відповідними повноваженнями та окреслює межі такого представництва;

7) забезпечує належне ведення, зберігання та надання для ознайомлення членам Організації книги протоколів Загальних зборів та Виконавчої ради Організації.

8) забезпечує роботу інших органів Організації та організовує роботу Організації загалом.

Строк повноважень Президента – два роки. Він продовжує виконувати свої обов’язки і після закінчення цього строку до обрання нового Президента. На будь-яких Загальних зборах може бути розглянуто питання про припинення повноважень чинного Президента Організації та обрання нового. Одна і та ж особа не може бути обрана Президентом Організації більше ніж на два дворічні терміни поспіль.

Президент приймає свої рішення у формі усних або письмових розпоряджень.

Письмові розпорядження Президента є відкритими для ознайомлення членами Організації.

Віце-президент виконує обов’язки Президента в разі його відсутності, хвороби, тимчасової неможливості виконання обов’язків з інших причин.

Віце-президент виконує доручення Президента та зобов’язаний допомагати йому у виконанні його обов’язків.

Загальні збори Організації можуть прийняти рішення про обрання більшої ніж двох кількості Віце-президентів, але в такому випадку рішення повинно включати закріплення за такими Віце-президентами відповідальності за окремі напрями діяльності Організації.

Строк повноважень Віце-президента – два роки. Кожен із Віце-президентів продовжує виконувати свої обов’язки і після закінчення цього строку до обрання його наступника. На будь-яких Загальних зборах може бути розглянуто питання про припинення повноважень будь-якого із діючих Віце-президентів Організації та обрання нового.

Президент та Віце-президенти у своїй діяльності підзвітні Виконавчій раді та Загальним зборам Організації.

Почесний Президент Організації не є посадовою особою організації. Звання Почесного Президента є відзначенням заслуг особи перед Організацією.

 

5.4. Ревізійна комісія Організації

Ревізійна комісія Організації є контролюючим органом Організації.

Ревізійна комісія Організації обирається Загальними зборами Організації строком на два роки в кількості до трьох осіб.

Ревізійна комісія Організації здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Організації, в тому числі її відділень, філій, представництв, зокрема за кордоном.

Ревізійна комісія Організації діє на підставі Статуту та законодавства.

Члени Ревізійної комісії Організації обирають зі свого складу Голову ревізійної комісії Організації. Голова та члени Ревізійної комісії Організації не можуть входити до Виконавчої ради Організації або бути Президентом чи Віце-президентом Організації.

Ревізійна комісія Організації щорічно (за період з 1 січня по 31 грудня) подає Загальним зборам, а в період між Загальними зборами – Виконавчій раді Організації, свій звіт. На вимогу Виконавчої ради Організації Ревізійна комісія може проводити позачергові перевірки. Щорічний звіт про планові перевірки фінансово-господарської діяльності Організації подається Виконавчій Організації не пізніше ніж за 10 днів до планованого дня проведення засідання Виконавчої ради Організації.

До перевірок за рішенням Виконавчої ради Організації може залучатися незалежний аудитор або аудиторська компанія.

 

5.5. Структура організації

Організація самостійно визначає свою організаційну структуру.

Для реалізації своїх статутних цілей і завдань Організація може створювати комісії, комітети, секції, відділення, філії, представництва, в тому числі за кордоном, об’єднуватися з іншими громадськими організаціями. Відділення, філії, представництва легалізують свою діяльність у встановленому законом порядку, у своїй діяльності керуються Статутом Організації та Положенням про них, що затверджується Радою Організації.

 

РОЗДІЛ 6

ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА

ІНШОГО МАЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ, ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ, КОНТРОЛЮ, ЗДІЙСНЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКОЇ ТА ІНШОЇ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, НЕОБХІДНОЇ ДЛЯ

ВИКОНАННЯ СТАТУТНИХ ЦІЛЕЙ І ЗАВДАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ

Організація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.

Організація набуває право власності на кошти та інше майно, передане їй засновниками, членами або державою, набуте від членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів організації чи на інших підставах, не заборонених законом.

Кошти та майно Організації формуються з:

1) членських внесків;

2) коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді

безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

о бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що надаються Організації відповідно до умов міжнародних договорів;

4) інших джерел, не заборонених законом України та сумісних із неприбутковим статусом Організації.

Організація відповідно до чинного законодавства веде оперативний та бухгалтерський облік, готує і подає бухгалтерську, податкову й статистичну звітність.

Право власності на майно та кошти Організації реалізується відповідно до цього Статуту та чинного законодавства.

Організація враховує побажання благодійників, які зробили внесок у майно чи кошти Організації, щодо призначення такої благодійної допомоги. З цією метою можуть створюватися в майні Організації відокремлені фонди.

Організація відповідає за своїми зобов`язаннями усім своїм майном. Організація не відповідає за зобов’язаннями держави, її органів, рівно як і держава та її органи не відповідають за зобов’язаннями Організації.

З метою виконання статутних завдань і цілей, виключно, якщо це не суперечить неприбутковому статусу, Організація може здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій зі статусом юридичної особи, заснування підприємств у порядку, встановленому законодавством.

Доходи або майно Організації не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника, учасника або члена такої Організації, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

 

РОЗДІЛ 7

ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ

Зміни та (або) доповнення до цього Статуту можуть бути внесені Загальними зборами Організації. Рішення Загальних зборів про внесення змін та (або) доповнень до Статуту Організації є легітимним, якщо за нього проголосувало не менше трьох чвертей членів Організації.

Зміни та (або) доповнення до Статуту не можуть істотно змінювати цілі Організації.

Зміни в статутних документах Організації підлягають обов’язковій реєстрації в порядку та у строки відповідно до чинного законодавства.

 

РОЗДІЛ 8

ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ І ВИРІШЕННЯ

МАЙНОВИХ ПИТАНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ЇЇ ЛІКВІДАЦІЄЮ

Припинення діяльності Організації може бути проведене шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

Реорганізація Організації відбувається на підставі відповідного рішення Загальних зборів Організації.

Рішення Загальних зборів про реорганізацію Організації є легітимним, якщо за нього проголосувало не менше трьох чвертей членів Організації.

Реорганізація Організації не може мати місця, якщо при цьому істотно змінюються її основні цілі та завдання діяльності.

При реорганізації Організації всі її права та обов’язки переходять до її правонаступника (правонаступників) відповідно до чинного законодавства.

Організація не може бути реорганізована в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.

Організація ліквідується за рішенням Загальних зборів або за рішенням суду.

Рішення про ліквідацію Організації приймається Загальними зборами Організації. Рішення Загальних зборів про ліквідацію Організації є легітимним, якщо за нього проголосувало не менше трьох чвертей членів Організації.

Ліквідацію здійснює ліквідаційна комісія або ліквідатор, які призначаються Загальними зборами Організації, до якої/якого під час ліквідації переходять всі повноваження виконавчого органу Організації.

У разі ліквідації Організації її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

Кошти та майно, що залишаються після ліквідації Організації, не можуть розподілятися між її членами та (або) засновниками.