Статут громадської організації «Український осередок Міжнародного ПЕН-клубу» (2021)

Опубліковано: 05.02.2021,  Переглядів: 419

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Загальними Зборами членів
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «УКРАЇНСЬКИЙ
ОСЕРЕДОК МІЖНАРОДНОГО ПЕН-КЛУБУ»
Протокол № 11/12/2020 від 11 грудня 2020 року

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська організація «Український осередок Міжнародного ПЕН-клубу» (далі – Організація) є добровільним та незалежним громадським об’єднанням, створеним у відповідності до Закону України «Про громадські об’єднання» на основі єдності інтересів своїх членів для спільної реалізації громадянами – українськими авторами (письменниками, журналістами, видавцями, науковцями, перекладачами, правозахисниками) своїх прав і свобод, задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, національно-культурних та інших спільних інтересів.

1.2. Організація діє на принципах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів, прозорості, відкритості та публічності.

1.3. Організація об’єднує людей різних соціальних верств, етнічного походження, громадянства, професій, політичних та релігійних переконань, діє за принципами гуманізму, законності й відкритості.

1.4. Організація здійснює співробітництво з іншими громадськими об’єднаннями, юридичними та фізичними особами, фізичними-особами підприємцями, науковими установами України, з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями з дотриманням законів України та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною радою України.

1.5. Найменування Організації українською мовою:

Повне найменування Організації українською мовою: Громадська організація «Український осередок Міжнародного ПЕН-клубу».

Скорочене найменування Організації українською мовою: ГО «Український ПЕН»;

Назва Організації англійською мовою:

Повна назва Організації англійською мовою «Ukrainian Centre of PEN International».

Скорочена назва Організації англійською мовою: «PEN Ukraine».

1.6. Місцезнаходження (юридична адреса) Організації: Україна, 04071, м. Київ, вул. Межигірська, 21.

1.7. Організація набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації у встановленому законодавством порядку.

1.8. Організація має організаційну єдність, несе самостійну майнову відповідальність, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки, в тому числі в іноземній валюті, в банківських установах.

1.9. Організація має круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, бланки встановленого зразка, свою атрибутику та символіку, зразки якої затверджуються Виконавчою Радою Організації. Символіка Організації реєструється в установленому порядку.

1.10. Організація має право від свого імені вчиняти правочини, наділена цивільною правоздатністю і дієздатністю відповідно до законодавства, має право набувати майнові та особисті немайнові права, є стороною в судах загальної юрисдикції, третейському суді та юрисдикційних органів інших держав.

1.11. Організація користується правами і несе обов’язки, пов’язані з її діяльністю, відповідно до чинного законодавства України.

1.12. Організація є неприбутковою та з необмеженим терміном діяльності.

1.13. Організація може набувати всеукраїнського статусу у порядку, визначеному законодавством України.

1.14. Організація керується у своїй діяльності Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими нормативно-правовими актами України, нормами міжнародного права цим Статутом тощо, визнає та виконує Хартію Міжнародного ПЕН.

Хартія Міжнародного ПЕН:

Література не визнає кордонів і повинна залишатися спільною цінністю націй всупереч політичним чи міжнародним потрясінням.

За будь-яких обставин, а особливо в часи війни, витвори мистецтва – і загалом культурна спадщина людства – повинні залишатися недоторканними з боку національних та політичних інтересів.

Члени ПЕН повинні повсякчас використовувати будь-який свій вплив задля взаєморозуміння та взаємоповаги між націями і народами; вони зобов’язуються робити все можливе, аби розвіювати будь-яку ненависть та обстоювати ідеал єдиного людства, що живе в мирі й рівності в єдиному світі.

ПЕН виступає за принцип безперешкодного поширення думки в межах кожної нації та між усіма націями, а його члени зобов’язуються протистояти будь-яким формам утисків свободи самовираження у своїй країні та спільноті, до якої вони належать, а також у всьому світі, наскільки це можливо.

ПЕН визнає свободу преси й виступає проти довільної цензури в мирний час. Він переконаний, що належний поступ світу до більш високо організованого політичного й економічного порядку обумовлює імператив свободи критикувати уряди, адміністрації та інституції. І оскільки свобода передбачає добровільний вияв стриманості, члени зобов’язуються протистояти таким порокам вільної преси, як неправдиві публікації, свідома брехня та спотворення фактів в політичних чи особистих цілях.

 

2. МЕТА (ЦІЛІ) ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Метою діяльності Організації є культурна, просвітня, освітня та наукова діяльність, захист принципів вільного обміну ідеями, сприяння захисту прав авторів на свободу вираження поглядів, інформації, усунення класової, расової та інших форм ненависті.

2.2. Основними напрямками діяльності Організації є:

  • захист свободи вираження поглядів та свободи творчості;
  • сприяння підтримці належного рівня літературного життя та промоції читання в Україні;
  • консолідація українських авторів на засадах, сформульованих у Хартії Міжнародного ПЕН;
  • сприяння порозумінню в суспільстві засобами культури та розвиток культури дискусії;
  • встановлення та підтримання контактів із національними ПЕН-центрами інших держав;
  • участь у міжнародному культурному обміні та турбота про репрезентацію української культури в світі.

2.3. Для досягнення поставленої мети(цілі) та виконання своїх напрямків діяльності Організація має право:

2.3.1. проводити в установленому чинним законодавством порядку з урахуванням та в межах законодавства, що регулює діяльність неприбуткових організацій, конференції, семінари, літературні вечори, читання, дискусії, зустрічі, симпозіуми, круглі столи, резиденції тощо;

2.3.2. здійснювати – в установленому чинним законодавством порядку з урахуванням та в межах законодавства, що регулює діяльність неприбуткових організацій, – інформаційну, видавничу, правозахисну та інші види діяльності;

2.3.3. сприяти організації робочих поїздок та професійних стажувань для обміну досвідом українських та іноземних літераторів;

2.3.4. запрошувати та опікуватися іноземними літераторами в Україні;

2.3.5. сприяти організації і фінансуванню – в установленому чинним законодавством порядку з урахуванням та в межах законодавства, що регулює діяльність неприбуткових організацій, – літературних, творчих, наукових робіт;

2.3.6. призначати та виплачувати стипендії, нагороди, премії в установленому чинним законодавством порядку з урахуванням та в межах законодавства, що регулює діяльність неприбуткових організацій;

2.3.7. співпрацювати з іншими організаціями на території України і за кордоном у межах, означених метою і завданнями Організації;

2.3.8. надавати в установленому порядку гранти та інші види технічної та фінансової допомоги;

2.3.9. сприяти проведенню в установленому порядку освітніх кампаній щодо прав та свобод громадян, літературної діяльності тощо;

2.3.10. видавати, в т.ч. в перекладі, результати досліджень та інші аналітичні матеріали з питань статутної діяльності;

2.3.11. проводити дослідження з питань, що становлять предмет статутної діяльності Організації;

2.3.12. надавати на громадських засадах консультативну допомогу неурядовим та донорським організаціям з питань, що входять у предмет статутної діяльності Організації;

2.3.13. забезпечувати громадян та неурядові організації необхідними матеріалами та інформацією з питань статутної діяльності;

2.3.14. сприяти залученню українських та іноземних експертів до участі у виконанні проектів щодо питань, які входять у предмет статутної діяльності Організації;

2.3.15. розробити та підтримувати інтернет-сайт Організації;

2.3.16. в установленому чинним законодавством порядку з урахуванням та в межах законодавства, що регулює діяльність неприбуткових організацій, виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;

2.3.17. представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах;

2.3.18. проводити масові заходи (акції, збори, мітинги, демонстрації тощо) відповідно до чинного законодавства;

2.3.19. ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;

2.3.20. в установленому чинним законодавством порядку з урахуванням та в межах законодавства, що регулює діяльність неприбуткових організацій, здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом заснування юридичних осіб (товариства, підприємства), у порядку встановленому законодавством, якщо така діяльність відповідає меті (цілям) громадського об’єднання та сприяє її досягненню;

2.3.21. одержувати від органів державної влади й управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;

2.3.22. вносити пропозиції до органів влади й управління;

2.3.23. розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;

2.3.24. засновувати засоби масової інформації в установленому чинним законодавством порядку з урахуванням та в межах законодавства, що регулює діяльність неприбуткових організацій;

2.3.25. здійснювати іншу діяльність на виконання статутних завдань, яка не суперечить чинному законодавству, Статуту, Хартії Міжнародного ПЕН та відповідає статусу Організації, в т.ч. як неприбуткової організації.

2.4. У своїй діяльності Організація не переслідує комерційних цілей і не ставить перед собою завдань щодо отримання прибутку та його перерозподілу між своїми членами.

2.5. Для досягнення поставленої мети та виконання своїх завдань Організація співпрацює як із фізичними, так і з юридичними особами.

 

3. УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙОМУ В ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ВИБУТТЯ З НЕЇ

3.1. Членство в Організації є фіксованим, індивідуальним та підтверджується записом у Реєстрі членів Організації.

3.2. Членами Організації можуть бути автори (письменники, журналісти, видавці, науковці, перекладачі, правозахисники), які зробили вагомий внесок у розвиток української літератури, визнають Статут Організації, Хартію Міжнародного ПЕН, незалежно від їхнього етнічного походження, віросповідання і політичних переконань і беруть участь у діяльності Організації та (або) сприяють їй. Член Організації може бути як громадянином України, так і громадянином (підданим) іноземної держави або особою без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах та які досягли 18 років.

3.3. Прийом у члени Організації здійснюється:

  • Загальними Зборами Організації не менше ніж двома третинами голосів від кількості присутніх на Загальних Зборах, або
  • Виконавчою Радою Організації не менше ніж трьома чвертями від загального складу її членів.

3.4. Для набуття членства особа має подати виконавчому директору Організації особисту заяву на ім’я Президента Організації за умови наявності рекомендацій не менше двох членів Організації, які подають свою аргументовану думку щодо можливості членства рекомендованої особи та її творчого чи професійного доробку.

3.5. Кожен із членів Організації в термін не менше двох тижнів до розгляду цього питання має бути поінформований про подання кандидатом заяви на вступ до Організації та про зміст рекомендацій.

3.6. Організація може вимагати від кандидата в члени іншу інформацію (документи).

3.7. Рішення про прийняття особи в члени Організації приймається не пізніше ніж через два місяці після одержання письмової заяви, в якій особа підтверджує зобов’язання виконувати Статут організації, Хартію Міжнародного ПЕН, а також дає згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

3.8. Кожен із членів Організації має право поінформувати інших членів Організації та статутні органи про свою незгоду із прийняттям певного кандидата в члени Організації, а також про мотиви такої незгоди.

3.9. Загальні Збори Організації або Виконавча Рада Організації має право відмовити у прийнятті особи в члени Організації.

3.10. Членство у Організації припиняється:

3.10.1. за власним бажанням члена Організації після подання на ім’я Президента Організації відповідної заяви про вихід;

3.10.2. у разі визнання члена Організації недієздатним або обмежено дієздатним;

3.10.3. у разі смерті особи, оголошення її померлою або безвісти відсутньою;

3.10.4. внаслідок виключення особи з членів Організації.

3.11. Членство в Організації припиняється з дня подання на ім’я Президента Організації відповідної заяви про вихід та не потребує додаткових рішень. З того самого дня припиняється перебування члена Організації на будь-яких виборних посадах в Організації.

3.12. Виключення з членів Організації, з підстав передбачених п.3.10.2-.3.10.4. здійснюється Виконавчою Радою Організації, якщо за це проголосувало більше трьох чвертей членів від її загального складу, або Загальними Зборами Організації, якщо за це проголосувало не менше двох третин від кількості присутніх на Загальних Зборах членів Організації.

3.13. Колишній член Організації, якого було виключено з членства за рішенням Виконавчої Ради, має право клопотати перед наступними Загальними Зборами Організації про визнання рішення Виконавчої Ради необґрунтованим та поновлення його в членстві Організації. Подання клопотання не зупиняє дії рішення Виконавчої Ради. Рішення Загальних Зборів Організації про визнання рішення Виконавчої Ради необґрунтованим та поновлення членства в Організації приймається більшістю від кількості присутніх на Загальних Зборах членів Організації.

3.14. Член Організації може бути виключений з Організації:

3.14.1. якщо член Організації здійснив вчинки або пропагує ідеї, несумісні із статутними завданнями та Хартією Міжнародного ПЕН;

3.14.2. в разі істотного порушення положень Статуту;

3.14.3. в разі вчинення членом Організації дій чи бездіяльності, що завдають шкоди репутації Організації;

3.14.4. в разі несплати членських внесків Організації протягом двох років;

3.14.5. вчинення членом Організації дій, несумісних із метою Організації;

3.14.6. вчинення дій або бездіяльності, що завдають значну майнову або немайнову шкоду Організації.

3.15. Виключення члена Організації здійснюється:

3.15.1. Загальними Зборами Організації не менше ніж двома третинами голосів від кількості присутніх на Загальних зборах, або

3.15.2. Виконавчою Радою Організації не менше ніж трьома чвертями від загального складу її членів.

3.16. З поданням про виключення котрогось із членів Організації може звернутися до Виконавчої Ради будь-який член Організації. Кожен із членів Організації в термін не менше двох тижнів до розгляду цього питання має бути поінформований про причини виключення члена Організації.

3.17. Прийняття у члени або виключення з членства Організації здійснюється членами Виконавчої Ради Організації таємним голосуванням.

3.18. Організація не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх членів, рівно як члени Організації не відповідають за її зобов’язаннями.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Члени Організації мають право:

4.1.1. брати участь у діяльності Організації, у т.ч. в організовуваних нею заходах та управлінні її справами;

4.1.2. обирати та бути обраними в органи управління й контролю Організації;

4.1.3. подавати на розгляд статутних органів управління Організації пропозиції про розгляд питань, що стосуються діяльності Організації, брати участь у їх обговоренні та реалізації;

4.1.4. звертатися до Організації за підтримкою;

4.1.5. одержувати методичну, інформаційну, організаційну допомогу в рамках задоволення та захисту законних соціальних, економічних, творчих, культурних та інших спільних інтересів членів Організації;

4.1.6. вносити на розгляд керівних органів Організації пропозиції, заяви та скарги;

4.1.7. бути присутніми під час розгляду його скарги на рішення, дію або бездіяльність керівних органів та посадових осіб Організації, давати усні та письмові пояснення по суті скарги;

4.1.8. отримувати інформацію та пояснення стосовно діяльності Організації, за умови захисту конфіденційної інформації та персональних даних;

4.1.9. звертатись у відповідні органи організації за наданням соціального та правового захисту;

4.1.10. користуватись іншими правами відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту;

4.1.11. добровільно вийти з членів Організації.

4.2. Члени Організації зобов’язані:

4.2.1. дотримуватися статутних вимог Організації;

4.2.2. виконувати рішення Загальних Зборів та Виконавчої Ради Організації;

4.2.3. брати участь у діяльності Організації та сприяти їй в реалізації її статутних цілей та завдань;

4.2.4. пропагувати ідеї, мету, статутні завдання і діяльність Організації;

4.2.5. сприяти підвищенню авторитету і престижу Організації, ефективності її діяльності;

4.2.6. не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність Організації;

4.2.7. не вчиняти дій, що можуть нанести шкоду діяльності чи репутації Організації;

4.2.8. своєчасно сплачувати членські внески Організації;

4.2.9. звертатися до Організації з клопотанням про тимчасове звільнення від сплати членських внесків у зв’язку з поважними причинами;

4.2.10. виконувати інші обов’язки, передбачені цим Статутом.

 

5. СТРУКТУРА І КЕРІВНІ ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Організація самостійно визначає свою організаційну структуру.

5.2. Управління Організацією здійснює:

5.2.1. Вищий керівний орган.

5.2.2. Керівний орган.

5.2.3. Виконавчий орган.

5.3. Посадовими особами Організації є Президент, члени Виконавчої Ради Організації та Виконавчий Директор.

5.4. Організація може мати штатних працівників.

5.5. Для реалізації своїх статутних цілей і завдань Організація може створювати комісії, комітети, секції, відділення, філії, представництва, в тому числі за кордоном, об’єднуватися з іншими громадськими організаціями.

 

6. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

6.1. Відокремлені підрозділи представляють інтереси Організації та забезпечують реалізацію завдань визначених цим Статутом.

6.2. Організація може мати відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи, які діють та створюються на підставі Статуту Організації у селах, селищах, містах, районах, районах у містах, областях, тощо та діють з метою виконання статутної мети та завдань Організації та поширення діяльності Організації в регіонах України.

6.3. Відокремленими підрозділами Організації є філії та представництва.

6.3.1. Філією є відокремлений підрозділ Організації, що розташований поза її місцезнаходженням та виконує всі або частину її функції.

6.3.2. Представництвом є відокремлений підрозділ Організації, що розташований поза її місцезнаходженням і здійснює лише представництво і захист інтересів Організації.

6.4. Рішення про створення та припинення відокремлених підрозділів Організації приймається Виконавчою Радою Організації.

6.5. 6.5. Діяльність відокремлених підрозділів Організації здійснюється відповідно до Положення про відокремлений підрозділ, яке затверджується Виконавчою Радою Організації. Положення про відокремлений підрозділ Організації не може суперечити законам та Статуту Організації. Положення про відокремлений підрозділ Організації містить інформацію про найменування відокремленого підрозділу, назву керівних (та в разі потреби контролюючих) органів, порядок обрання (призначення), строк повноважень, перелік повноважень керівних (та в разі потреби контролюючих) органів.

6.6. Відокремлений підрозділ має керівника відокремленого підрозділу, який обирається Виконавчою Радою Організації на 1 (один) рік та діє на підставі Статуту, Положення про відокремлений підрозділ та Довіреності виданої Президентом Організації.

6.7. У разі припинення діяльності відокремленого підрозділу його кошти та інше майно передаються до Організації.

 

7. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ОРГАНІЗАЦІЇ

7.1. Вищим керівним органом Організації є Загальні Збори Організації, вони можуть вирішувати будь-які питання діяльності Організації.

7.2. До виключної компетенції Загальних Зборів Організації належать:

7.2.1. прийняття рішень щодо засад та основних напрямів діяльності Організації;

7.2.2. затвердження Статуту Організації, нової редакції Статуту або внесення до нього змін і доповнень;

7.2.3. обрання та припинення повноважень Президента, Віце-президентів, Виконавчої Ради, Ревізійної комісії;

7.2.4. прийняття рішень щодо реорганізації чи ліквідації Організації;

7.2.5. розгляд звіту Президента про діяльність Організації та його затвердження;

7.2.6. обрання Почесного Президента Організації.

7.2.7. схвалення регламенту роботи Загальних Зборів Організації, інших регламентів – у разі необхідності;

7.2.8. розгляд та затвердження звіту Ревізійної комісії;

7.2.9. визначення і затвердження розміру річного членського внеску.

7.2.10. відчуження майна на суму, що становить 50 і більше відсотків майна Організації.

7.3. Загальні Збори скликаються за потребою, але не рідше одного разу на рік. Позачергові Збори скликаються Президентом за власною ініціативою, рішенням Виконавчої Ради, Ревізійної комісії або на вимогу не менше 1/10 загального складу Організації. Якщо Президент протягом двох тижнів не скликає позачергових загальних Зборів, ініціатор має право це зробити самостійно.

7.4. Загальні Збори Організації є правомочними, якщо на них присутні більше половини її членів.

7.5. Рішення Загальних Зборів приймається відкритим голосуванням, якщо інше не передбачене Статутом. Збори мають право ухвалити рішення про проведення закритого голосування з того чи іншого питання.

7.6. Рішення Загальних Зборів приймаються більшістю голосів від числа присутніх, за винятком випадків, встановлених у Статуті або законодавстві. З питань передбачених пунктами 7.2.2., 7.2.4. та 7.2.10. рішення Загальних Зборів Організації вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше як 3/4 присутніх на Загальних Зборах Організації.

7.7. Рішення Загальних Зборів оформлюється письмово у вигляді протоколу, підписаного Головою та Секретарем Загальних Зборів, які обираються перед кожними Загальними Зборами. Секретар є відповідальною особою за ведення протоколу засідання Загальних Зборів.

7.8. Загальні Збори здійснюють свою діяльність у формі засідань, які проводяться відкрито. Загальні Збори мають право ухвалити рішення про проведення закритого засідання або закритого розгляду окремих питань. Члени Організації, які запросили бути присутніми на Зборах осіб, які не є членами Організації або її працівниками, повинні попередити про це Президента Організації, який перед початком засідання оголошує це Загальним Зборам Організації.

7.9. Загальні Збори є правомочними і тоді, коли частина членів бере в них участь за допомогою телекомунікаційного обладнання, що уможливлює голосування та обопільну чутність усіх учасників засідання (режим відеоконференції), або тоді, коли частина членів Організації подала Загальним Зборам письмові повідомлення про те, як вони голосують з питань порядку денного (далі щодо обох випадків – кореспонденційна участь). Голоси членів Організації, які беруть кореспонденційну участь у роботі Загальних Зборів Організації, враховуються при визначенні кворуму та результатів голосування.

7.10. Голоси кореспонденційної участі не можуть враховуватися під час ухвалення рішення щодо припинення діяльності Організації.

7.11. Про строки і порядок денний Загальних Зборів Організації Президент повідомляє всіх інших членів Організації електронною поштою не пізніше ніж за тридцять днів до запланованої дати проведення засідання Загальних Зборів. Члени Організації мають право вимагати не пізніше ніж за п’ять днів до дня проведення Зборів включення певних питань до порядку денного. Повідомлення про скликання позачергових Загальних Зборів може бути надіслане не пізніше ніж за десять днів до їх проведення.

7.12. Президент Організації протягом 7 днів після засідання подає протокол Загальних Зборів усім членам Організації через повідомлення електронною поштою (або іншим способом – за заявою члена Організації).

 

8. ВИКОНАВЧА РАДА ОРГАНІЗАЦІЇ

8.1. У період між Загальними Зборами Організації керівним органом управління Організацією є її виконавчий орган – Виконавча Рада Організації.

8.2. Виконавча Рада складається з Президента (за посадою), двох Віце-президентів (за посадою) та шести членів, які обираються строком на два роки. Одна і та ж особа не може бути обрана членом Виконавчої Ради Організації більше ніж на два дворічні терміни поспіль.

8.3. Задля забезпечення сталості інституційного розвитку Організації позиції трьох членів Виконавчої Ради з нинішнього складу можуть бути збережені в наступному складі Виконавчої Ради без переобрання на Загальних Зборах за пропозицією Президента Організації. Загальні Збори голосують за цю пропозицію Президента по кожному з трьох членів Виконавчої Ради окремо.

8.4. Виконавчу Раду очолює Президент Організації. Він (вона) головує на її засіданнях.

8.5. Виконавча Рада навіть після закінчення строку її повноважень продовжує їх виконувати до обрання нової Виконавчої Ради.

8.6. Виконавча Рада Організації здійснює:

8.6.1. промоцію діяльності та цінностей Організації в Україні та за її межами;

8.6.2. керівництво роботою Організації в період між Загальними Зборами Організації та організовує виконання рішень Загальних Зборів Організації;

8.6.3. вирішення всіх питань діяльності Організації, окрім тих, що віднесені до повноважень інших статутних органів Організації;

8.6.4. розгляд і затвердження загальних планів діяльності та фінансових планів Організації;

8.6.5. призначення на конкурсних засадах виконавчого директора Організації;

8.6.6. прийняття рішень про тимчасове звільнення членів Організації від сплати членських внесків у зв’язку з поважними причинами;

8.6.7. заснування премій та нагород Організації, визначення порядку їх присудження;

8.6.8. ухвалення рішень та розгляд питань, які згідно з цим Статутом належать до компетенції Виконавчої Ради Організації.

8.7. У випадку змін у складі Виконавчої Ради протягом терміну повноважень, термін повноважень новопризначених членів Виконавчої Ради закінчується із закінченням терміну повноважень всієї Виконавчої Ради.

8.8. Виконавча Рада Організації здійснює свою діяльність у формі засідань. Виконавча Рада збирається на засідання не рідше одного разу на квартал. Засідання Виконавчої Ради є повноважним, коли на ньому присутні більше половини її членів.

8.9. Засідання Виконавчої Ради є повноважним і тоді, коли частина членів Виконавчої Ради бере в ньому участь за допомогою телекомунікаційного обладнання, що уможливлює голосування та обопільну чутність усіх учасників засідання (далі – кореспонденційна участь).

8.10. Чергове або позачергове засідання Виконавчої Ради скликається Президентом Організації з власної ініціативи, а також за ініціативою не менше ніж трьох членів Виконавчої Ради.

8.11. Про строки і порядок засідання Виконавчої Ради Президент повідомляє всіх інших членів Виконавчої Ради не пізніше ніж за десять днів до планованої дати проведення засідання Виконавчої Ради. У випадку нагальної необхідності засідання Виконавчої Ради може бути скликано екстреним повідомленням.

8.12. До присутності на засіданні Виконавчої Ради можуть бути запрошені особи, що не є членами Виконавчої Ради. Виконавча рада має право ухвалити рішення про закрите засідання, закритий розгляд окремих питань та таємне голосування з окремих питань.

8.13. Виконавча Рада Організації ухвалює рішення, які оформлюються протоколом, простою більшістю голосів, якщо інше не вказано в Статуті або законодавстві.

8.14. Президент Організації протягом 7 днів після засідання подає протокол Виконавчої Ради всім членам Організації. Протокол підписується головуючим та секретарем засідання Виконавчої Ради, який може бути Виконавчою Радою обраний з її членів на постійно або на кожному окремому засіданні.

 

9. ПРЕЗИДЕНТ І ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ

9.1. Президент Організації здійснює керівництво поточною діяльністю Організації.

9.2. До повноважень Президента Організації відносяться ухвалення рішень щодо всіх питань, які не віднесені до компетенції інших органів Організації.

9.3. Президент Організації:

9.3.1. без довіреності діє від імені Організації, представляє її інтереси в усіх українських та іноземних установах, підприємствах та організаціях, а також в судах, третейських судах;

9.3.2. укладає від імені Організації договори (контракти) з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, відкриває рахунки в банківських установах, видає довіреності;

9.3.3. видає накази (рішення, розпорядження тощо) і дає вказівки, обов’язкові для виконання всіма працівниками Організації;

9.3.4. підписує від імені Організації фінансову, податкову, статистичну та іншу обов’язкову звітність Організації;

9.3.5. розпоряджається коштами і майном Організації в межах, визначених цим Статутом, підписує фінансові документи;

9.3.6. встановлює регламент роботи Виконавчої Ради;

9.3.7. наймає і звільняє працівників Організації, встановлює кількість штатних одиниць, засади оплати праці та розмір коштів для оплати праці (штатного розпису), а також премій для працівників Організації, залучених до статутної та господарської діяльності Організації;

9.3.8. ухвалює рішення щодо наділення представника чи представників Організації відповідними повноваженнями та окреслює межі такого представництва;

9.3.9. забезпечує роботу інших органів Організації та організовує роботу Організації загалом.

9.4. Строк повноважень Президента – два роки. Він продовжує виконувати свої обов’язки і після закінчення цього строку до обрання нового Президента. На будь-яких Загальних Зборах Організації може бути розглянуто питання про припинення повноважень чинного Президента Організації та обрання нового. Одна і та ж особа не може бути обрана Президентом Організації більше ніж на два дворічні терміни поспіль.

9.5. Президент ухвалює свої рішення у формі усних або письмових наказів, розпоряджень.

9.6. Письмові накази, розпорядження Президента є відкритими для ознайомлення членами Організації.

9.7. Віце-президенти виконують обов’язки Президента в разі його відсутності, хвороби, тимчасової неможливості виконання обов’язків з інших причин, за окремим дорученням або розпорядженням Президента.

9.8. Віце-президенти виконують доручення Президента та зобов’язані допомагати йому у виконанні його обов’язків.

9.9. Загальні Збори Організації можуть ухвалити рішення про обрання більшої ніж двох кількості Віце-президентів, але в такому випадку рішення повинно включати закріплення за такими Віце-президентами відповідальності за окремі напрями діяльності Організації.

9.10. Строк повноважень Віце-президента – два роки. Кожен із Віце-президентів продовжує виконувати свої обов’язки і після закінчення цього строку до обрання його наступника. На будь-яких Загальних Зборах може бути розглянуто питання про припинення повноважень будь-якого із діючи Віце-президентів Організації та призначення нового.

9.11. Одна і та ж особа не може бути призначена Віце-президентом Організації більше ніж на два дворічні терміни поспіль.

9.12. Президент та Віце-президенти у своїй діяльності підзвітні Виконавчій Раді та Загальним Зборам Організації.

9.13. Почесний Президент Організації не є посадовою особою організації. Звання Почесного Президента є відзначенням заслуг особи перед Організацією.

 

10. ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР ОРГАНІЗАЦІЇ

10.1. Виконавчий директор відповідає за реалізацію планів, проєктів та напрямків діяльності Організації, які передбачені в Статуті і затверджені Загальними Зборами Організації та Виконавчою Радою Організації.

10.2. Виконавчий директор обирається на конкурсних засадах і затверджується рішенням Виконавчої Ради Організації.

10.3. Виконавчий директор у своїй діяльності підпорядковується Президенту та Виконавчій Раді Організації.

10.4. Повноваження Виконавчого директора Організації:

10.4.1. готує і впроваджує план діяльності та комунікаційну стратегію Організації за погодженням з Виконавчою Радою;

10.4.2. координує роботу Виконавчої Ради, зокрема, організовує і бере участь у засіданнях Виконавчої Ради без права голосу, готує протоколи засідань та проміжні звіти про діяльність Організації;

10.4.3. веде Реєстр членів Організації;

10.4.4. забезпечує належне ведення, зберігання та надання для ознайомлення членам Організації книги протоколів Загальних Зборів та Виконавчої Ради Організації;

10.4.5. комунікує з Міжнародним ПЕН та іншими національними ПЕН-центрами від імені Організації;

10.4.6. ініціює та організовує робочі групи всередині Організації із залученням членів Організації та сторонніх експертів;

10.4.7. комунікує з членами Організації та приймає документи від потенційних членів Організації, а також подає їх на розгляд Виконавчій Раді Організації;

10.4.8. залучає і контролює роботу штатних працівників та підрядників для реалізації проектів Організації;

10.4.9. залучає донорів і меценатів для підтримки проєктів Організації;

10.4.10. представляє Організацію в публічному просторі та веде перемовини з потенційними партнерами від імені Організації;

10.4.11. укладає від імені Організації договори (контракти) з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, та за погодженням з Президентом Організації;

10.4. 12. розробляє документи, що регламентують порядок ведення діловодства та внутрішній режим роботи Організації.

10.4.13. розпоряджається коштами і майном Організації в межах, визначених цим Статутом, підписує фінансові документи за погодженням з Президентом Організації;

10.4.14. забезпечує організацію, скликання та проведення Загальних Зборів;

10.4.15. щорічно звітує Президенту, Виконавчій Раді та Загальним Зборам Організації про виконану роботу.

10.5. Виконавчий директор Організації може не бути членом Організації. Він є штатною особою або надає послуги за контрактом.

10.6. Термін перебування на посаді виконавчого директора необмежений.

10.7. Виконавчий директор може бути звільнений з посади за рішенням Виконавчої Ради Організації, якщо воно не суперечить контракту.

 

11. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

11.1. Ревізійна комісія Організації є контролюючим органом Організації.

11.2. Ревізійна комісія Організації обирається Загальними Зборами Організації строком на два роки в кількості до трьох осіб.

11.3. Ревізійна комісія Організації здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Організації.

11.4. Ревізійна комісія Організації діє на підставі Статуту та законодавства.

11.5. Члени Ревізійної комісії Організації обирають зі свого складу Голову ревізійної комісії Організації. Голова та члени Ревізійної комісії Організації не можуть входити до Виконавчої Ради Організації або бути Президентом чи Віце-президентом Організації.

11.6. Ревізійна комісія Організації щорічно (за період з 1 січня по 31 грудня) подає Загальним Зборам, а в період між Загальними Зборами – Виконавчій Раді Організації, свій звіт. На вимогу Виконавчої Ради Організації Ревізійна комісія може проводити позапланові перевірки. Щорічний звіт про планові перевірки фінансово-господарської діяльності Організації подається Виконавчій Раді не пізніше ніж за 10 днів до планованого дня проведення засідання Виконавчої Ради Організації.

11.7. До перевірок за рішенням Виконавчої Ради Організації може залучатися незалежний аудитор або аудиторська компанія.

 

12. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ
ПЕРЕД ЙОГО ЧЛЕНАМИ (УЧАСНИКАМИ)

12.1. Щорічний звіт Організації по виконанню статутних завдань підлягає оприлюдненню після його затвердження Загальними Зборами Організації.

12.2. Член Організації може здійснити запит щодо діяльності Організації. Президент Організації забезпечує надання інформації на такий запит.

 

13. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ
КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇЇ ЧЛЕНІВ ТА ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СКАРГ

13.1. Члени Організації мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого члена Організації, шляхом подання письмової скарги, а саме:

13.1.1. на дії, бездіяльність або рішення члена Організації – первина скарга подається до Президента Організації, який забезпечує розгляд скарги та має повідомити про результати її розгляду члена Організації який подав скаргу.

13.2. Дії та рішення керівних органів Організації можуть бути оскаржені:

13.2.1. дії та рішення Президента Організації – оскаржуються до Виконавчої Ради Організації;

13.2.2. дії та рішення Виконавчої Ради Організації – оскаржуються до Загальних Зборів Організації;

13.2.3. дії та рішення Загальних Зборів Організації – оскаржуються до суду відповідно до чинного законодавства України.

13.3. Термін розгляду скарг не повинен перевищувати 30 (тридцять) календарних днів.

 

14. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА
ІНШОГО МАЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ, ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ, КОНТРОЛЮ, ЗДІЙСНЕННЯ
ГОСПОДАРСЬКОЇ ТА ІНШОЇ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, НЕОБХІДНОЇ ДЛЯ
ВИКОНАННЯ СТАТУТНИХ ЦІЛЕЙ І ЗАВДАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ

14.1. Організація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.

14.2. Організація набуває право власності на кошти та інше майно, передане їй засновниками, членами або державою, набуте від членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів організації чи на інших підставах, не заборонених законом.

14.3. Кошти та майно Організації формуються з:

14.3.1. членських внесків;

14.3.2. коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

14.3.3. дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що надаються Організації відповідно до умов міжнародних договорів;

14.3.4. інших джерел, не заборонених законом України та сумісних із неприбутковим статусом Організації.

14.4. Організація відповідно до чинного законодавства веде оперативний та бухгалтерський облік, готує і подає бухгалтерську, податкову й статистичну звітність.

14.5. Право власності на майно та кошти Організації реалізується відповідно до цього Статуту та чинного законодавства.

14.6. Організація враховує побажання благодійників, які зробили внесок у майно чи кошти Організації, щодо призначення такої благодійної допомоги. З цією метою можуть створюватися в майні Організації відокремлені фонди.

14.7. Організація відповідає за своїми зобов’язаннями усім своїм майном. Організація не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, держави, її органів, рівно як і держава та її органи не відповідають за зобов’язаннями Організації.

14.8. З метою виконання статутних завдань і цілей, виключно, якщо це не суперечить неприбутковому статусу, Організація може здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій зі статусом юридичної особи, заснування підприємств у порядку, встановленому законодавством.

14.9. Доходи або майно Організації не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника, учасника або члена такої Організації, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

14.10. Організація, створені нею юридичні особи (товариства, підприємства) ведуть бухгалтерський облік, фінансову та статистичну звітність, сплачують до бюджету обов’язкові платежі, а також несуть інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України.

14.11. Організація має право одержувати відповідно до чинного законодавства України фінансову допомогу за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, міжнародних організацій, тощо.

 

15. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ

15.1. Зміни та (або) доповнення до цього Статуту можуть бути внесені Загальними Зборами Організації, в тому числі викладення Статуту в новій редакції. Рішення Загальних Зборів Організації про внесення змін та (або) доповнень до Статуту Організації є легітимним, якщо за нього проголосувало не менше трьох чвертей членів Організації.

15.2. Зміни та (або) доповнення до Статуту не можуть істотно змінювати цілі Організації.

15.3. Зміни в статутних документах Організації підлягають обов’язковій реєстрації в порядку та у строки відповідно до чинного законодавства.

 

16. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ І ВИРІШЕННЯ
МАЙНОВИХ ПИТАНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ЇЇ ЛІКВІДАЦІЄЮ

16.1. Припинення діяльності Організації може бути проведене шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

16.2. Реорганізація Організації відбувається на підставі відповідного рішення Загальних Зборів Організації.

16.3. Рішення Загальних Зборів про реорганізацію Організації є легітимним, якщо за нього проголосувало не менше трьох чвертей членів Організації.

16.4. Реорганізація Організації не може мати місця, якщо при цьому істотно змінюються її основні цілі та завдання діяльності.

16.5. При реорганізації Організації всі її права та обов’язки переходять до її правонаступника (правонаступників) відповідно до чинного законодавства.

16.6. Організація не може бути реорганізована в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.

16.7. Організація ліквідується за рішенням Загальних Зборів Організації або за рішенням суду.

16.8. Рішення про ліквідацію Організації приймається Загальними Зборами Організації. Рішення Загальних Зборів про ліквідацію Організації є легітимним, якщо за нього проголосувало не менше трьох чвертей членів Організації.

16.9. Ліквідацію здійснює ліквідаційна комісія або ліквідатор, які призначаються Загальними Зборами Організації, до якої/якого під час ліквідації переходять всі повноваження виконавчого органу Організації.

16.10. У разі ліквідації Організації її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

16.11. Кошти та майно, що залишаються після ліквідації Організації, не можуть розподілятися між її членами.