Rezolucja Zebrania Ogólnego Polskiego PEN Clubu / Резолюція Загальних зборів Польського ПЕН-клубу

Опубліковано: 03.03.2014,  Переглядів: 9

Warszawa, 3 marca 2014

Polski PEN Club wyraża najgłębszy protest w obliczu zbrojnego najazdu Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy.

Ostrzegamy opinię publiczną przed charakterem i zasięgiem obecnych wydarzeń.

Popieramy stanowisko najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej, wskazujących na cel agresji, którym jest obalenie istniejącego ładu międzynarodowego. Jest to ład oparty na zasadach Karty Narodów Zjednoczonych, Paktów Praw Człowieka i Obywatela, porozumień Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie i całego systemu traktatów i konwencji prawnych, regulujących stosunki pomiędzy państwami.

Sprzeciwiamy się prowokacyjnej, ostentacyjnie kłamliwej propagandzie wojennej, jaką rozpętano na skalę masową, by przesłonić działania i intencje agresora.

Wyrażamy solidarność z Ukraińcami, stającymi w obroni niezawisłości i jedności własnego państwa.

W imię zasad Międzynarodowej Karty PEN: „Członkowie PEN Clubu winni zawsze wszelkim dostępnym im wpływem przyczyniać się do porozumienia i wzajemnego szacunku między narodami. Zobowiązują się czynić wszystko, co w ich mocy, by przeciwdziałać nienawiści rasowej, klasowej i narodowej, i bronić ideału jednej ludzkości żyjącej w pokoju na świecie. […] Członkowie zobowiązują się występować przeciwko takim nadużyciom wolności prasy, jak kłamliwe publikacje, rozmyślne fałsze lub wypaczanie faktów dla celów politycznych i osobistych”.